Odluke općinskog vijeća

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 10. sjednici održanoj, 13. 09. 2018. g. donijelo je

 

II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g. 

 

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/07,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13 i 4/18) Općinsko vijeće  Podturen na 10. sjednici održanoj dana, 13. 09. 2018. god. donosi

 

Izvršenje plana razvojnih programa od 1. 01. - 30. 06. 2018.

                                                              

Na temelju članka 70. stavka 1., alineje 5. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 69/2017),  članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13 i 4/18) i članka 2. i 11. Ugovora Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada s područja Općine Podturen; KLASA 363-05/14-01/26; UR.BROJ: 2109/13-02-14-08 od 14.05.2014.god.Općinsko vijeće Općine Podturen na 10. sjednici održanoj,13.09.2018. godine donijelo je

 

Odluku prestanku koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada s područja Općine Podturen sporazumom stranaka

 

Na članka 31. Statuta Općine Podturen ( Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/13 i 4/18), Općinsko Vijeće Općine Podturen na 10. sjednici održanoj 13. 09. 2018. godine, donijelo je

 

Odluku o uključivanju Općine Podturen u međunarodnu strategiju "ZERO WASTE"

 

 

 

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen (KLASA:810-01/18-01/2, URBROJ:2109/13-01-18-01, od 28.03.2018. godine) Općinsko vijeće Općine Podturen na 10. sjednici održanoj dana, 13.09. 2018. godine, donosi

 

Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Podturen

 

 

 

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. -  pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17), a u svezi sa čl. 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br. 123/17), i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 10. sjednici održanoj, 13.09.2018. donijelo je

 

II. Izmjene i dopune Statuta Općine Podturen

 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com