Odluke općinskog vijeća

Na članka 31. Statuta Općine Podturen ( Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/13 i 4/18), Općinsko Vijeće Općine Podturen na 10. sjednici održanoj 13. 09. 2018. godine, donijelo je

 

Odluku o uključivanju Općine Podturen u međunarodnu strategiju "ZERO WASTE"

 

 

 

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen (KLASA:810-01/18-01/2, URBROJ:2109/13-01-18-01, od 28.03.2018. godine) Općinsko vijeće Općine Podturen na 10. sjednici održanoj dana, 13.09. 2018. godine, donosi

 

Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Podturen

 

 

 

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. -  pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17), a u svezi sa čl. 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br. 123/17), i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 10. sjednici održanoj, 13.09.2018. donijelo je

 

II. Izmjene i dopune Statuta Općine Podturen

 

 

 

Na temelju članaka 109. stavka 6. i članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), članka 31.Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj5/13) i Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja „Mali vrti“ u Novakovcu (Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 10 sjednici održanoj 13.09.2018. godine, donosi:

 

Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja „Mali vrti“ u Novakovcu

 

 

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12 , 94/13. , 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 7. sjednici održanoj,28.03. 2018.g. donijelo je 

 

Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g. 

 

 

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12 , 94/13. , 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 8. sjednici održanoj,7.05.2018.g. donijelo je

 

I. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g. 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com