Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17), u daljnjem tekstu ZOGO, i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 11.  sjednici održanoj  2018. godine, donosi :

 

Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada  i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš   na području Općine Podturen

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04.,178/04.389,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13 , 147/14 i 36/15), te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na10. sjednici održanoj, 13.09.2018. godine, donijelo je

 

II.Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2018. godinu

 

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 10. sjednici održanoj dana, 13. 09. 2018. god. donosi                                                                                   

 

II. Izmjene i dopune  plana razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2018. – 2020. god.

 

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 10. sjednici održanoj, 13. 09. 2018. g. donijelo je

 

II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g. 

 

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/07,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13 i 4/18) Općinsko vijeće  Podturen na 10. sjednici održanoj dana, 13. 09. 2018. god. donosi

 

Izvršenje plana razvojnih programa od 1. 01. - 30. 06. 2018.

                                                              

Na temelju članka 70. stavka 1., alineje 5. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 69/2017),  članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13 i 4/18) i članka 2. i 11. Ugovora Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada s područja Općine Podturen; KLASA 363-05/14-01/26; UR.BROJ: 2109/13-02-14-08 od 14.05.2014.god.Općinsko vijeće Općine Podturen na 10. sjednici održanoj,13.09.2018. godine donijelo je

 

Odluku prestanku koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada s područja Općine Podturen sporazumom stranaka

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com