Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17), članka 25 Statuta  Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 5/02.) i članka 81. Odluke o komunalnom redu (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 5/04.), Općinsko vijeće Općine Podturen na 8. sjednici održanoj, 7.05.2018. godine, donijelo je:

 

Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

 

Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ broj 82/15),  članka 19. stavka 1. alineja 11. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,  109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ 13/15) Općinsko vijeće Općine Podturen  na 7.sjednici održanoj 28.03. 2018. godine, donosi

 

Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen

 

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13) i mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Međimurskoj županiji, Klasa: 351-03/18-03/2, Urbroj: 2109/1-09-18-02 od 12.02.2018., Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 7.sjednici održanoj 28.03.2018. godine, donijelo je:

 

 Odluku o izradi i. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja „mali vrti“ u Novakovcu

 

Na temelju članka 45.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 7. sjednici održanoj dana, 28. 03. 2018. god. donijelo je

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika  za period 12. 06.- 31. 12. 2017. god.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. -  pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17), a u svezi sa čl. 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br. 123/17), i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 7. sjednici održanoj 28.03.2018. donijelo je

 

Izmjene i dopune Statuta Općine Podturen

 

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04.,178/04.389,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13 , 147/14 i 36/15), te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 8. sjednici održanoj, 7.05.2018. godine, donijelo je

 

I. izmjene i dopune održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2018. godinu

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com