Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/13), Općinsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj, 5.12.2016. godine donosi

Program financiranja javnih potreba u kulturi  za 2017. godinu

 

 

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 21. sjednici održanoj dana, 5.12. 2016.god. donosi

Plan razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2017. – 2019.god.

 

 

Na temelju članka 31.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 21. sjednici održanoj dana,5.12. 2016. god. donijelo je

Zaključak o davanju Suglasnosti za raskid Sporazuma i davanju suglasnosti na Prijedlog Ugovora

 

 

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11 i 61/11) i članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 5/13.), Općinsko vijeće Podturen na 21. sjednici održanoj, 5.12.2016. godine, donijelo je

Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podturen za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2017. god.

 

 

Na temelju članka 11.stavak 1. Zakona Savjetima mladih (NN br. 41/14) , članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 5/13.) i članka 2. stavak 1. odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Podturen, Općinsko vijeće Podturen na 21. sjednici održanoj, 5.12. 2016. godine, utvrdilo je i objavljuje

Rezultate izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Podturen

 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 21.sjednici održanoj dana,5.12. 2016. god. donijelo je

Zaključak

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com