Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen, na 18. sjednici održanoj 16.06.2016. godine donosi


ODLUKU O PRODULJENJU ROKA PRIMJENE PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE PODTUREN

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Odluke o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 56/11.) a u skladu sa objavljenim rezultatima izbora Općinskog izbornog povjerenstva KLASA: 013-03/15-01/1, URBROJ: 2109/13-01-15-57, te članka 31. statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije„ br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 14.sjednici održanoj 14.09.2015.god. donosi    

Odluku o naknadi troškova izborne promidžbe za izbor članica/članova romske nacionalne manjine u Općini Podturen

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 32. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 12. sjednici održanoj, 7.05.2015. godine, donosi


PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2015. GODINU

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 18..sjednici održanoj dana, 16.06. 2016.god. donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE Za razdoblje 2016. – 2018.god.

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 15.sjednici održanoj dana, 9.12.2015.god. donosi

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE Za razdoblje 2016. – 2018.god.

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 17. st.1. podstavak 1., Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» br.82/15) te članka 31. Statuta Općine («Službeni glasnik Međimurske županije» br.5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 18. sjednici održanoj dana,16.06. 2016. godine, donosi


PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2016. GODINU

 

VIŠE

 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com