Odluke načelnika

Na temelju odredbi članka 43., stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“  78/15 i 102/19); članka 7. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (Narodne novine broj 78/20) i članka 44. Statuta općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije 8/21„) načelnik Općine Podturen, 30.09 2021. donio  je   

 

ODLUKU  o imenovanju osobe za nepravilnosti   

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik međimurske  županije“ broj 8/21), općinski načelnik Općine Podturen dana  .2021. godine donosi

 

O D L U K U o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podturen

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 66/11, 4/18 i 112/19) i članka 52. Statuta Općine Podturen  („Službeni glasnik Međimurske županije“, br.  8/21), Općinski načelnik Općine Podturen dana  13.07.2021. godine donosi

 

ODLUKU O IZMJENI PRAVILNIKA o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen

Na temelju članka 66. Zakona o radu („Narodne novine" broj 93/14 i 127/17,98/19), članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 8/21), i članka 12. i 15 Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 10/19), Općinski načelnik Općine Podturen dana           13.07.2021. godine donosi

 

ODLUKU O RADNOM VREMENU JEDNISTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Izvješće o stanju kapitalne imovine, sitnog inventara, financijskih sredstava na žiro računu i blagajni, potraživanjima, obvezama i udjelima općine podturen u trgovačkim društvima i izvanbilaničnom zapisu na dan 31.12.2020. godine

Na temelju članka 42. stavak 3., članka 48. Zakona o lokalnoj (područnoj) regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15 i 123/17), članka 43.  Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13, 4/18 i 15/18), članka 36. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/19),Općinski načelnik Općine Podturen, dana 24.12.2020. godine, donosi

 

ODLUKU   o isplati nagrade djelatnicama Općine Podturen

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com