Odluke općinskog vijeća

ODLUKE 6. SJEDNICA OV 31.03.2022. 

 1. Godišnji obračun Proračuna Općine Podturen za 2021.god.

   - Izvršenje plana razvojnih programa za 2021.

   -Obrazloženje izvršenja Proračuna

- Izvješće Inventurne komisije

 2.Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.god.

 3.Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. god.

 4.Izvršenje Socijalnog programa Općine Podturen za 2021. god.

 5.Izvršenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podturen za 2021.god.

 6.Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Podturen za 2021.god.

 7.Izvršenje Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Podturen za 2021.god.

 8. Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021.god.

 9.Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podturen za 2021.god.

 10.Odluka o usvajanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Podturen za 2021.god.

 11.Odluka o usvajanju izvješća o radu davatelja javne usluge

 12.Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Podturen u 2021.god.

 13.Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o primjeni mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih  rudina u 2021. god.

 14.Odluka o davanju suglasnosti za potpis Ugovora o javnoj nabavi za radove

 15. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Podturen za 15. godinu

 16.Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite  od požara na području Općine Podturen za 2021. god.

 17. Zaključak O prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za period 01.07.- 31.12.2021.god.

 18. Odluka o isplati jednokratnih novčanih pomoći – Uskrsnica za umirovljenike s područja Općine  Podturen

 19. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite Općine Podturen

 20. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018 – 2023 godine na području Općine Podturen za 2021. godinu

ODLUKE 5. SJEDNICA OV 30.12.2021. 

 

 1. Odluka o načinu pružanja javne usluga sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podturen                 
 2. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podturen
 3. Odluka o određivanju naknade za rad predsjednika općinskog vijeća, članova općinskog vijeća te radnih tijela koja su imenovana statutom Općine Podturen, poslovnikom o radu općinskog vijeća te općim aktima Općine Podturen
 4. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen

ODLUKE 4. SJEDNICA OV - 8.12.2021.

 1. Proračun Općine Podturen za 2022.god. s projekcijama za 2023. i 2024.god.
 2. Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
 4. Odluka o izvršavanju proračuna za 2022.godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Općine Podturen za 2022. godinu
 6. Program javnih potreba u sportu za 2022.god.
 7. Program utroška sredstava za zakup poljoprivrednog zemljišta za 2022.god.
 8.  Program Socijalne skrbi općine Podturen za 2022.godinu
 9. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podturen za razdoblje  od 1.siječnja do 31.prosinca 2022.god.
 10. Program utroška sredstava  šumskog doprinosa u 2022. godini   
 11. Analizu stanja sustava civilne  zaštite na području Općine Podturen za 2021. godinu
 12. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podturen za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
 13. Odluka o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Podturen
 14. Odluka o kupnji nekretnina
 15. Odluka o Osnivanju vijeća za zaštitu potrošača Općine Podturen

ODLUKE 3. SJEDNICA OV 23.9.2021. 

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podturen za razdoblje 1.01.-30.06.2021.
 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podturen za 2021.
 3. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
 4. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.
 5. izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Podturen za 2021.
 6. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu na području Općine Podturen za 2021.
 7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Podturen za 2021.
 8. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen u 2021.
 9. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine podturen za razdoblje lipanj – prosinac  2021.
 10. Odluka o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec
 11. Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen
 12. Odluka prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen
 13. Odluku o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o komunalnoj naknadi
 14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za period 1.1.-30.06.2021.

ODLUKE 2. SJEDNICE OV - 19.7.2021.

 1. Prijedlog - Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 2. Prijedlog - Odluka izboru Odbora za financije i proračun
 3. Prijedlog - Odluka o izboru Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 4. Prijedlog - Odluka o izboru Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provedbu natječaja
 5. Prijedlog - Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata
 6. Prijedlog - Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam
 7. Prijedlog - Odluka o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 8. Prijedlog - Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 9. Prijedlog - Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen
 10. Prijedlog - Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u  vlasništvu Republike Hrvatske
 11. Prijedlog - Odluka o izboru Socijalnog vijeća
 12. Prijedlog - Odluka o izmjenama Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen
 13. Prijedlog - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen
 14. Prijedlog - Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom  upravnom odjelu Općine Podturen
 15. Prijedlog - Odluka o plaći i naknadi za rad dužnosnika Općine Podturen
 16. Prijedlog - Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen
 17. Prijedlog - Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt: Rekonstrukcija poslovne zgrade i prenamjena u sportski centar i novo formiranje katastarske čestice

ODLUKE 1. SJEDNICE OV - 2.6.2021.

 1. Izbor Mandatno komisije
 2. Izvješće Mandatno komisije, verifikacija mandata članova Općinskog vijeća te utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća Općine Podturen
 3. Svečana prisega članova Općinskog vijeća Općine Podturen
 4. Izbor Komisije za izbor i imenovanja
 5. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Podturen

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com