Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 32. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13.) i članka 10. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.5/13) Općinsko vijeće Podturen na 1. sjednici održanoj dana, 12. 06. 2017. god. donijelo je

Odluku o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća

 

                   

 

Na temelju članka 30. i 41. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 6/13.) Općinsko vijeće Podturen na 1. sjednici održanoj dana, 12.06.2017.god. donijelo je

Odluku o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja

 

 

Na temelju članka  31. i 41.  Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 1. sjednici održanoj dana, 12. 06. 2017.god. donijelo je

Odluku o imenovanju Mandatne komisije

 

 

Temeljem članka 2. i 7. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10.) i članka 43. Statuta Općine Podturen „Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) a u svezi sa člankom 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,, 150/11. i 144/12.,19/13,137/15), Općina Podturen donijela je na 2. sjednici, održanoj 13.07.2017. godine

Odluku o plaći i naknadi za rad dužnosnika Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13) Općinsko vijeće  Podturen na 2. sjednici održanoj dana, 13. 07. 2017. god. donijelo je

Odluku o imenovanju Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13) Općinsko vijeće  Podturen na 2. sjednici održanoj dana, 13. 07. 2017. god. donijelo je

Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za javna priznanja Općine Podturen

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com