Temeljem    Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (“Narodne  novine”,   broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  150/11,  144/12  i  19/13)  te  čl.  31  Statuta   Općine  Podturen    (Službeni  glasnik  Međimurske  županije  5/13),  a  sukladno  odredbama  Zakona   o  udrugama  (“Narodne  novine”,  broj  74/14),  Zakona  o  financijskom  poslovanju  i  računovodstvu   neprofitnih  organizacija  –  nastavno  Zakon  (“Narodne  novine”  broj  121/14),  Uredbe  o  kriterijima,   mjerilima  i  postupcima  financiranja  i  ugovaranja  programa  i  projekata  od  interesa  za  opće  dobro   koje  provode  udruge  –  nastavno:  Uredba  (“Narodne  novine”  broj  26/15)  Općinsko  vijeće  Općine   Podturen  na  15.  sjednici  održanoj  dana  9.12.2015.god.  donosi        

PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU UDRUGA GRAĐANA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN    

 

VIŠE

 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com