Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/6, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 08/21) i Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 12/22), općinski načelnik Općine Podturen raspisuje:

NATJEČAJ  za prodaju zemljišta u vlasništvu općine Podturen

Prilozi:

1. Obrazac ponude

 

2. ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDE

3. ODLUKA O ODABIRU 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11. i 64/15.), članaka  41. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 8/21), članka 3.,7. i 16. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.19/18.) i Odluke o izmjeni i dopuni odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.19/18.)  Odluke o  raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnoga prostora  (Klasa: 372-03/22-01/08, URBROJ: 2109/13-02-22-01 od 28.09. 2022. ), načelnik Općine Podturen objavljuje

JAVNI NATJEČAJ  za davanje u zakup poslovnog prostora 

 

ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA

ODLUKA O ODABIRU NAPOVOLJNIJIH PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

Poštovani,

sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama provodi:  

 

Anketu o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a

 

Molimo Vas da popunjene anketne upitnike dostvaljate na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a najkasnije do 28. studenog 2022. godine. 

 

LAG Međimurski doli i bregi   

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela

Ponedjeljak - petak 7:00 - 15:00

Rad sa strankama Općinskog načelnika 

Utorak 10:00 do 12:00

Četvrtak 10:00 - 12:00

ili prema prethodnoj najavi na tel. 040 847 260

Rad sa strankama komunalnog redara

Utorak 08:00 do 12:00

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com