Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15)  i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 18.sjednici održanoj,12.12.2019. godine, donosi

 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU, KULTURI i  UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2020. GOD.

 

Na temelju članka 117.  Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)   članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13., 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Podturen , na  18. sjednici održanoj dana , 12.12.2019.god., donosi

SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE PODTUREN ZA 2020.GODINU

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13., 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 18. sjednici održanoj,12.12.2019. godine, donijelo je

 PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2020. godinu

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13., 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 12 . sjednici održanoj,  12.12. 2019.g. donijelo je

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020.g. 

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08.,  136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće  Podturen na  12.sjednici održanoj dana, 12.12.   2019.god. donosi                                                                                                                                                     

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE  za razdoblje 2020. – 2022.god.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske  županije" broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 17. sjednici održanoj 26.09. 2019. godine, donijelo je 

 ODLUKU o kupnji nekretnine u k.o. Podturen

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com