Odluke općinskog vijeća

Temeljem    Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (“Narodne  novine”,   broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  150/11,  144/12  i  19/13)  te  čl.  31  Statuta   Općine  Podturen    (Službeni  glasnik  Međimurske  županije  5/13),  a  sukladno  odredbama  Zakona   o  udrugama  (“Narodne  novine”,  broj  74/14),  Zakona  o  financijskom  poslovanju  i  računovodstvu   neprofitnih  organizacija  –  nastavno  Zakon  (“Narodne  novine”  broj  121/14),  Uredbe  o  kriterijima,   mjerilima  i  postupcima  financiranja  i  ugovaranja  programa  i  projekata  od  interesa  za  opće  dobro   koje  provode  udruge  –  nastavno:  Uredba  (“Narodne  novine”  broj  26/15)  Općinsko  vijeće  Općine   Podturen  na  15.  sjednici  održanoj  dana  9.12.2015.god.  donosi        

PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU UDRUGA GRAĐANA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN    

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 31.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 13. sjednici održanoj dana, 14.07. 2015. god. donijelo jeSuglasnost na prijedlog Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa u svrhu korištenja reciklažnog dvorišta u Murskom Središću

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o športu («Narodne novine» br. 111/97.) i članka 31.Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na .sjednici održanoj, 4.12.2014. godine donosi


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU I UDRUGAMA ZA 2015. GODINU

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 28/09), članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na 14.sjednici održanoj 14.09.2015.god. donosi

Zaključak po pojedinačnim zahtjevima za dokup dijelova zemljišta

 

 

Na temelju članka 31.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 18. sjednici održanoj dana,16.06.2016. god. donijelo je

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna Općine Podturen za 2015.god. Dobrovoljna vatrogasna društva

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 21.sjednici održanoj dana, 5.12. 2016. god. donijelo je

Zaključak o prodaji dijela čestice neposredno vlasniku

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com