Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine" broj 125/11) i članka 32. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije“ br.5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen , na 12. sjednici održanoj, 7.05.2015. godine, donijelo je

Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br.5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 13. sjednici održanoj, 14. 07. 2015. godine, donijelo je

Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva , materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08, 136/12 i 15/15), Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 31.Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen, na 21. sjednici održanoj dana,5.12. 2016. godine, donijelo je

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Podturen za 2017. godinu

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 12. sjednici održanoj 7.05. 2015. godine, donosi


Odluku o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Podturen od 2015. do 2020. godine

 

VIŠE

 

 

 

 

Na temelju članka 3.Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04.,110/04.,178/04.,38/09.,79/09. i 49/11.), Zakona o cestama ("Narodne novine" br.84/11, 22/13, 54/13 i 148/13) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/13). Općinsko vijeće Općine Podturen na 7. sjednici održanoj dana ,16.07. 2014. godine, donosi

ODLUKU O NERAZVRSTANIM CESTAMA OPĆINE PODTUREN

 

VIŠE

 

 

 

Temeljem članka 28. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 13.sjednici održanoj dana 14.07.2015.god. donosi

Odluku o poništenju natječaja

o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama

 

VIŠE

 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com