Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 188. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članka 100., stavka 6. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) suglasnosti Župana Međimurska županije (Klasa:350-02/15-02/2, Ur.broj: 2109/1-0115-02, od 9.03.2015.), članka 32. Statuta Općine Podturen (Sl. glasnik Međimurske županije br. 5/13) i Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/12), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 12. sjednici održanoj,7.05.2015.godine donosi

Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen

 

 

Na  temelju  članaka  3.,  4.,  11.  i  15.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  (''Narodne  novine''  br.  36/95,   70/97,  128/99,  57/00,  129/00,  59/01,  26/03,  82/04,  110/04,  178/04,  38/09,  79/09,  153/09,  49/11,   84/11,  90/11,  144/12,  94/13,  153/13)  i  članka   31.  Statuta  Općine   Podturen   (''Službeni   glasnik   Međimurske    županije  br.  5/13),  Općinsko  vijeće  Općine  Podturen    na    14.  sjednici  održanoj  dana, 14. 09. 2015.  godine,  donijelo  je              

Izmjenu i dopunu odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Podturen

 

 

 Na temelju članka 33.-34. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće  Podturen na 16. sjednici održanoj dana, 23. 12. 2015. god. donosi

Izmjene i dopune plana razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2015. – 2017.god. 

 

 

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12 , 94/13. , 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 18. sjednici održanoj,16.06.2016.god. donijelo je

Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2016.g.    

 

 

Na temelju članka 22. stavka 4.Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine»br. 172/03.) i članka 48. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/2002.) Općinsko poglavarstvo Podturen na 96. sjednici, održanoj 4.10.2004.god. donijelo je

Odluku o ustroju kataloga informacija Općine Podturen

 

 

Na  temelju  članka  30.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu   («Narodne  novine»  broj  26/03.-­‐  pročišćeni  tekst     82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144 /12., 94/13),te  članka  31.  Statuta  Općine  Podturen  («Službeni  glasnik   Međimurske  županije»  broj  5/13.)  Općinsko  vijeće  Općine  Podturen  na   16.  sjednici  održanoj, 21.12.2015. godine, donijelo je

   Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Podturen za 2015. godinu

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com