Odluke općinskog vijeća

ODLUKE 3. SJEDNICA OV 23.9.2021. 

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podturen za razdoblje 1.01.-30.06.2021.
 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podturen za 2021.
 3. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
 4. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.
 5. izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Podturen za 2021.
 6. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu na području Općine Podturen za 2021.
 7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Podturen za 2021.
 8. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen u 2021.
 9. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine podturen za razdoblje lipanj – prosinac  2021.
 10. Odluka o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec
 11. Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen
 12. Odluka prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen
 13. Odluku o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o komunalnoj naknadi
 14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za period 1.1.-30.06.2021.

ODLUKE 2. SJEDNICE OV - 19.7.2021.

 1. Prijedlog - Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 2. Prijedlog - Odluka izboru Odbora za financije i proračun
 3. Prijedlog - Odluka o izboru Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 4. Prijedlog - Odluka o izboru Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provedbu natječaja
 5. Prijedlog - Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata
 6. Prijedlog - Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam
 7. Prijedlog - Odluka o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 8. Prijedlog - Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 9. Prijedlog - Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen
 10. Prijedlog - Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u  vlasništvu Republike Hrvatske
 11. Prijedlog - Odluka o izboru Socijalnog vijeća
 12. Prijedlog - Odluka o izmjenama Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen
 13. Prijedlog - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen
 14. Prijedlog - Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom  upravnom odjelu Općine Podturen
 15. Prijedlog - Odluka o plaći i naknadi za rad dužnosnika Općine Podturen
 16. Prijedlog - Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen
 17. Prijedlog - Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt: Rekonstrukcija poslovne zgrade i prenamjena u sportski centar i novo formiranje katastarske čestice

ODLUKE 1. SJEDNICE OV - 2.6.2021.

 1. Izbor Mandatno komisije
 2. Izvješće Mandatno komisije, verifikacija mandata članova Općinskog vijeća te utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća Općine Podturen
 3. Svečana prisega članova Općinskog vijeća Općine Podturen
 4. Izbor Komisije za izbor i imenovanja
 5. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Podturen

Na temelju članka 45.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13,4/18,15/18) Općinsko vijeće Podturen na 20.sjednici održanoj dana,23.03.2020. god. donijelo je

 

Z A K LJ U Č A K O prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za period 01.01.- 31.12.2019.god.

Na temelju članka 32.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH broj 94/13,) te članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 73/17)  i čl. 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni Glasnik Međimurske županije « broj 5/13, 4/18, 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen, na  20. sjednici održanoj,23.03. 2020.god. donosi

   ODLUKU O USVAJANJU  IZVJEŠĆA  O RADU DAVATELJU JAVNE USLUGE

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH broj 94/13,73/17,14/19)  i čl. 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni Glasnik Međimurske županije « broj 5/13, 4/18, 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen, na 20.sjednici održanoj ,23.03. god. donosi

 

ODLUKU o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018 – 2023 godine na području Općine Podturen za 2019. godinu

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com