Print

Na temelju članka 45.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13,4/18,15/18) Općinsko vijeće Podturen na 20.sjednici održanoj dana,23.03.2020. god. donijelo je

 

Z A K LJ U Č A K O prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za period 01.01.- 31.12.2019.god.