Print

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 127/17) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 21. sjednici održanoj 10.06.2020. godine donosi

 

ODLUKU  o II. izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen