Print

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 280/10) i članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.      5/13, 4/18, 15/18)  i prijedloga općinskog načelnika Općine Podturen, Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj, 29.07.2019. godine donijelo je                                                    

                                 ODLUKU o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podturen