Print

           Na temelju članka 8. Statuta Općine Podturen   («Službeni glasnik Međimurske županije » broj:5/13, 4/18 i 13/18)  članka 4. stavka 4. Odluke o javnim priznanjima Općine Podturen , na prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Podturen, Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj  15. sjednici, održanoj, 17.06.  2019.g., d o n o s i 

                                                           ODLUKU o dodjeli javnih priznanja Općine Podturen  za 2019.g.