Print

Na temelju članka 70. stavka 1., alineje 5. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 69/2017),  članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13 i 4/18) i članka 2. i 11. Ugovora Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada s područja Općine Podturen; KLASA 363-05/14-01/26; UR.BROJ: 2109/13-02-14-08 od 14.05.2014.god.Općinsko vijeće Općine Podturen na 10. sjednici održanoj,13.09.2018. godine donijelo je

 

Odluku prestanku koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada s područja Općine Podturen sporazumom stranaka