Print

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15), a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen (KLASA:810-01/18-01/2, URBROJ:2109/13-01-18-01, od 28.03.2018. godine) Općinsko vijeće Općine Podturen na 10. sjednici održanoj dana, 13.09. 2018. godine, donosi

 

Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Podturen