Print

Na temelju članka 31.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 13. sjednici održanoj dana, 14.07. 2015. god. donijelo jeSuglasnost na prijedlog Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa u svrhu korištenja reciklažnog dvorišta u Murskom Središću

 

VIŠE