Odluke načelnika

 Na temelju članka  44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), te članka 43. Statuta Općine Podturen  („Službeni glasnik Međimurske županije, broj  5/13, i 4/18), Općinski načelnik Općine Podturen donosi slijedeću

 

 O D L U K U o isplati  REGRESA ZA GODIŠNJI ODMOR 

Na temelju članka   članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/19) i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županijebr.5/13, 4/18 I 15/18 ) Općinski načelnik Općine Podturen, donosi 20.04. 2020. god.

 

                              Odluka o isplati  financijskih sredstava  za tekuće održavanje sportskih objekata na području Općine Podturen

Temeljem  članka 14. Zakona o zaštiti od požara ( „Narodne novine“ 92/2010)  i članka 43. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije broj: 5/13; 4/18 i 15/18) općinski načelnik Općine Podturen, dana, 29.04.2020.godine, donosi

 

P L A N MOTRENJA, ČUVANJA , OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen (,,Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13, 4/18. i 15/18) općinski načelnik Općine Podturen dana 3. veljače 2020. godine donio je

ODLUKU o sufinanciranju usluge dopunske izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“br.79/07,113/08,43/09,130/17) i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“br.5/13, 4/18 i 15/18), a sukladno preporuci Nacionalnog stožera za Civilnu zaštitu , Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Međimurske županije, načelnik Općine Podturen, dana 16.03.2020.god.  donosi

                  

            ODLUKA O MJERAMA SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VIRUSA COVID-19 NA   PODRUČJU OPĆINE PODTUREN

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“br.5/13, 4/18 i 15/18),  Općine Podturen, dana 15.05.2020.god.  donosi

                  

                                  ODLUKU O OGRANIČENJU BROJA PUTNIKA NA SKELAMAVLASNIŠTVU OPĆINE PODTUREN

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com