Print

Na temelju članka 66. Zakona o radu („Narodne novine" broj 93/14 i 127/17,98/19), članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 8/21), i članka 12. i 15 Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 10/19), Općinski načelnik Općine Podturen dana           13.07.2021. godine donosi

 

ODLUKU O RADNOM VREMENU JEDNISTVENOG UPRAVNOG ODJELA