Print

Na temelju članka 18. Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 8/18) i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županijebr.5/13, 4/18 i 15/18 ) Općinski načelnik Općine Podturen, donosi 5.11. 2020. god.

                               Odluka o preuzimanju obveze plaćanja cijene za javnu uslugu  - privremenom oslobađanju korisnika usluge skupljanja miješanog i  biorazgradivog komunalnom otpada