Print

Na temelju članka 55.zakona o komunalnom gospodarstvu članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županijebr.5/13, 4/18 I 15/18 ) Općinski načelnik Općine Podturen, dana 11.11.2020. god. donosi


SUGLASNOST NA CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN