Print

Na temelju članka 42. stavak 3., članka 48. Zakona o lokalnoj (područnoj) regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15 i 123/17), članka 43.  Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13, 4/18 i 15/18)Općinski načelnik Općine Podturen, dana 24.12.2019. godine, donosi

  ODLUKU o isplati božićnice za osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu i osobama sa   posebnim potrebama