Print

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 3/15,42/18 i 15/18) a u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br.111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 95/19) općinski načelnik Općine Podturen dana, 30.10.2019.  godine donosi:

PROCEDURU IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA