Print

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o određivanju visine naknade troškova izborne
promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ 32/2019).god. i članka 43. Statuta Općine
Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 14/18) Općinski načelnik
donosi

Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe