Print

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade za rad članova izbornih tijela
za provedbu izbora za članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“
32/2019).god. i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.
5/13, 4/18 i 14/18) Općinski načelnik donosi

Zaključak O isplati naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina