Print

Na temelju članka 43.  Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske  županije", broj 15/13), načelnik Općine Podturen dana 7. siječnja 2016. godine, donosi

Pravilnik o korištenju službenog automobila