Print

Na temelju članka 24. Zakona o prostornom uređenju (NNRH br. 30/94, 68/98, 61/100 i 32/02), suglasnosti Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji – Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo (klasa 350-01/05-01/36, ur.broj 2109-05-02-05-04, od 19.rujna 2005.), članka 19. Statuta Općine Podturen (Sl. glasnik Međimurske županije br. 5/02) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (Sl. glasnik Međimurske županije br 5/00), Općinsko vijeće Podturen, na 4. sjednici od 30.09. 2005. godine, donosi

Odluku o donošenju prostornog plana uređenja