Print

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka davanja koncesije za javne usluge obavljanje djelatnosti prikupljanje miješanog komunalnog otpada na području Općine Podturen