Print

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  članka 9. Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen : KLASA: 401-01/22-01/2; URBROJ:2109-13-02-22-01, od 31.03.2022..god. pokrenuo je postupak za nabavu – UREĐENJE KANALA OBORINSKIH VODA U PODTURNU, I.Zaloka i M.Hasnaša , te  Vam upućujemo  ovaj Poziv na dostavu ponude:

 

1. POZIV NA DOSTAVU PONUDE 

2. TROŠKOVNIK

 

3. ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDE

4. ODLUKA O ODABIRU