Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 33. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj 3/17) i članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/21), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/05, 6/15 i 9/19) općinski načelnik Općine Podturen 28. studenog 2023. godine donosi:

 ODLUKU kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podturen

 

 

LAG Međimurski doli i bregi   

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela

Ponedjeljak - petak 7:00 - 15:00

Rad sa strankama Općinskog načelnika 

Utorak 10:00 do 12:00

Četvrtak 10:00 - 12:00

ili prema prethodnoj najavi na tel. 040 847 260

Rad sa strankama komunalnog redara

Utorak 08:00 do 12:00

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com