ilerigel.com ankaratrnakliyat.com medyumlari.com otokiralamatr.com patliyoruz.com pcservistr.com sahimi.com marasescort.com ankaraaescort.com

3. SJEDNICA milf pussy
cartoon porn vids
text loans
check cashing
hd gay porn
senior dating

ODLUKE I DOKUMENTI

STATUT I POSLOVNIK

IPA SI-HR

 

 

 

IPA HU-HR

PDF Ispis E-mail

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODTUREN

OPĆINSKO VIJEĆE

Podturen, 4.12.2013.god.

Z A P I S N I K

 

Sa 3.  sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana 4. 12. 2013. god. u prostorijama Općine Podturen s početkom u 18 sati.

Sjednicu je pozivom Klasa:023-01/13-01/21, UR.BROJ:2109-13-13-01 od 28. 11. 2013. god. sazvao predsjednik Vjenceslav Hranilović pisanim putem.

Prisutni vijećnici:  Ivan Jambrošić, Damir Srpak, Vjenceslav Hranilović, Vladimir Križaić, Antun Kolarić, Dejan Žagar, Vladimir Kodba, Mirjana Kovačić, Valentina Leček, Antun Grbavec, Antun Drk, Mladen Biber i Daliver Oršuš

Još su prisutni: Josip Lepen, načelnik Općine Podturen,  zamjenik načelnika Općine Podturen Stjepan Murković, Ruža Šmitran – pročelnica, Marijan Belčić novinar lista „Međimurje“ i Darinka Mikulić- zapisničar.

Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović  poziva predsjednika Mandatne komisije Dejana Žagara da podnese izvješće o provedenim izborima za dopunskog člana Općinskog vijeća iz redova romske nacionalne manjine. Predsjednik Mandatne komisije čita izvješće ( u privitku Zapisnika) i utvrđuje da je za člana Općinskog vijeća izabran Daliver Oršuš. Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović čita tekst prisege i vijećnik priseže te potpisuje izjavu.

Glasuje se o Zapisniku sa prethodne 2. sjednice.

Zapisnik usvojen većinom glasova: 12 za i 1 glas suzdržan ( prisutno 13 članova vijeća).

Otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz poziv.

Vijećnik Vladimir Križaić – smatra da fali bitna točka Dnevnog reda. U toku je veliki projekt – postavlja se asfalt  u Podturnu, tko to financira, a vijeće nije o tome  raspravljalo, na dnevnom redu je trebao biti rebalans proračuna. Ne zna se ni koji je obim poslova. U Dnevnom redu su predložene točke, ali su nepotpune. Stalno dolazi na sjednice vijeća i napušta ih i trebali bi se zamisliti zašto.

Josip Lepen, načelnik – Mogu se pozvati na drugu sjednicu predstavnici Međimurskih voda da objasne izvođenje radova. Asfalt se plaća iz sredstava Hrvatskih voda, nešto će financirati i općina iz sredstava koje smo platili.

Predsjednik vijeća – Vjenceslav Hranilović – možda bi bilo dobro pozvati na iduće vijeće predstavnike Međimurskih voda, Prijedlozi koje je  dobio od načelnika su uvršteni  u Dnevni red.

Nakon čitanja prijedloga Dnevnog reda utvrđuje se da je većinom glasova 9 za i 4 glasa suzdržan ( prisutno 13 vijećnika) usvojen slijedeći

 

Dnevni red:

1. Proračun Općine Podturen za 2014.god. – Projekcija Proračuna za 2015. i 2016.god.

2. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću za razdoblje od 1.01.-31.12.2013.god.  2014. i 2015.god.

3. Odluka o prijenosu vlasništva izgrađene infrastrukture- vodovodna mreža u naselju Lončarevo

4. Suglasnost na Ugovor o prijenosu izgrađene komunalne vodne građevine na javnu vodoopskrbu u naselju Lončarevo

5. Odluka o imenovanju stručnog Povjerenstva za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika na području Općine Podturen

6. Imenovanje člana Općine Podturen u Povjerenstvo za dodjelu Zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

7. Imenovanje člana Općine Podturen u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednosti drvne mase

8. Vladimir Kukovec – zahtjev za otpis zakupnine za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za 2013.god.

9. Josip Jambrošić – zahtjev za otkup dijela čestice u Podturnu

10. Mirjana Biber – zahtjev za otkup čestice u Podturnu

 

Aktualni sat:

Josip Lepen, načelnik-  oko 1 milijun kuna je ostalo u ugovoru od predviđenih sredstava, za sada u Podturnu ide grubi sloj asfalta, nešto će financirati Hrvatske vode i točno će se vidjeti iznosi. Misli da je financijska konstrukcija asfalta zatvorena jer ne bi Tegra izvodila radove.

Mirjana Kovačić,vijećnica – kada se završi kanalizacija u Podturnu  gdje ide dalje i sa koje strane ide kanalizacija u Novakovec.

Josip Lepen, načelnik – kanalizacija iz Novakovca ide direktno prema pročistaču. Najvjerojatnije idu sva preostala naselja zajedno sa Belicom i ostalima. Pješačka staza ide od Podturna do ulaza u Novakovec. Za kanalizaciju nije siguran pogledati će u projektu gdje točno ide.

Vijećnik Vladimir Kodba – da li postoji terminski plan gradnje.

Josip Lepen, načelnik – to određuju Međimurske vode.

Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća- postoje projekti kanalizacije i to se može pogledati.

Vladimir Križaić –konkretno ne postoje nacrti u općini. Zalagao se da se napravi jedan pročistač. Kakva će biti vodonepropusnost sustava kad bude više vode. Ne treba kopati sav asfalt gdje nije potrebno. Treba biti racionalan. Da li će se ići sa finim slojem asfalta ili je to već gotovo. I dalje nije složen mostić kod Novak Vladimira u Maloj Kaniži i on bi htio da može doći sa traktorom na svoj grunt kao i ostali u ulici.

Josip Lepen, načelnik – što se tiče asfalta za sada se postavlja grubi . Zašto bi V.Novak mogao ulaziti sa traktorom na svoj grunt, ako nije mogao ni prije, zašto bismo mu mi ispred općine gradili put na njegovom.

Vijećnik Vladimir Križaić – I V.Novak je građanin naše općine kao i svi ostali i trebalo bi ga isto tretirati. Zadovoljan je što se postavlja asfalt, ali će pucati od vremenskih  nepogoda. Treba napraviti fini sloj asfalta i treba ga financirati općina, jer općina nije ništa financirala.

Josip Lepen, načelnik – mi smo već dali 2 milijuna kuna i još ćemo dati 700 tisuća.

Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – slaže se grubi asfalt nije rješenje, ali još treba napraviti odvodnju oborinskih voda. Hrvatske vode ne sufinanciraju odvodnju oborinske kanalizacije. Tek onda se može ići na fini sloj asfalta, grubi sloj će izdržati još par godina.

Vijećnik Vladimir Križaić – slaže se da je bolje rješenje grubi sloj asfalta nego da se krpa , ali što dalje, nećemo više biti nerazvijeni i što onda, otkud sredstva, ne možemo tražiti od mještana novce za asfalt.

Josip Lepen, načelnik – a zašto mještani ne bi platili ako bude trebalo. Najvjerojatnije da će projekt proći i mi ćemo morati sufinancirati 5 % radova. EU ne priznaje oborinske vode – to je normalna odvodnja čiste vode i to je naš problem koji moramo sami riješiti. Za sada su izvedene nivelacije terena i utvrđeno je kako će se mještani priključivati na cestu zbog odvodnje oborinskih voda. Ako bi se odvodnja oborinskih voda priključila na pročistač isto bi se plaćala, zašto bi plaćali a nema potrebe.

Vijećnica Valentina Leček- mještani imaju primjedbu da im općina ne ovjerava nalaze sa mirovinskog koji dosta koštaju ako se ovjeravaju kod javnog bilježnika. Zašto se ne ovjerava i da tako mještani uštede.

Josip Lepen, načelnik –traženo je objašnjenje  od Ureda državne uprave da li općina to uopće ovjerava i rečeno je da općine to ne rade. Trebali bismo imati neko ovlaštenje da to možemo raditi.

Vijećnik Vladimir Križaić – treba uputiti pitanje da se nadležni očituju o ovome.

Vijećnik Vladimir Kodba- mještani Novakovca iz Školske ulice – prema Selskoj pitaju da li se može postaviti  javna rasvjeta.

Vijećnik Antu Drk – isti je problem i u Celinama  isto bi trebala jedna svjetiljka.

Josip Lepen, načelnik – vidjeti će mogućnosti za postavljanje javne rasvjete.

Vijećnik Daliver Oršuš – stari put ulaz u naselje Lončarevo bi trebalo ili zatvoriti ili asfaltirati. Mještani su protiv da se zatvori.

Stjepan Murković, zamjenik načelnika – dogovoreno je sa Županijskom upravom za ceste  sa de iduće godine taj ulaz zatvori jer je napravljen novi ulaz.

 

Točka 1.

Josip Lepen, načelnik- obrazlaže Proračun i projekcije proračuna za 2015. i 2016.god. Navodi prihode IPA, prihode ŽUC-a . Za sve radove potrebno je predvidjeti sredstva tako da se u rashode proračuna moraju unijeti projekti za koje će se pokušati dobiti sredstva od fondova Europske unije, jer ako nema stavke predviđene u proračunu onda se ne može ni kandidirati.

Rashodi su standardni plaće zaposlenih, legalizacija objekata u vlasništvu općine, deratizacija, obrana od tuče, komunalno redarstvo, tekuća i investicijska održavanja, vrtići, stipendije, vatrogastvo, udruge.Za vatrogastvo bi trebalo ustrojiti jednu udrugu za sve vatrogasce na nivou općine. Dosta su velika izdvajanja za vatrogastvo a ne priznaju se svi troškovi. Ide se u daljnje uređenje društvenih domova Novakovec, Podturen i Celine. U Miklavcu će se nadograditi nadstrešnica na mrtvačnici, uređenje naselja Sivice- centar, Ferketinec odvodnja kanal oborinskih voda. Za sada je sve fokusirano na daljnju izgradnju kanalizacije zato se i ne predviđaju velike investicije. Sve ovisi o odobrenim sredstvima za projekte.

Vijećnica Mirjana Kovačić – u proračunu je stavka dotacije za vjerske zajednice. Ako se daje župi Podturen da li se predviđa i župi Dekanovec?

Josip Lepen, načelnik – općina je financirala uređenje kapelice u Novakovcu.

Vijećnik Vladimir Kodba-to pitanje je postavljeno već prije 8 godina. Na prošloj sjednici je izabran Odbor za financije i proračun. Zašto se nije sastao i donio svoje mišljenje o Proračunu. Tko zna da li bi onda ovaj proračun i bio na dnevnom redu.

Damir Srpak, vijećnik – istina, nije sazvan Odbor za Proračun. Napravljena je greška.

Vijećnik Vladimir Kodba – MO Novakovec je opet dobio najmanje sredstava ove godine.

Josip Lepen, načelnik – MO donosi svoj plan a Općinsko vijeće Proračun mjesni odbori ne funkcioniraju. Za prošlu godinu su naknade dobili samo predsjednici MO.

Vladimir Kodba, vijećnik – Udruga Zelenko – dosta su aktivni a dobili su samo 2 tisuće kuna. Imaju velike troškove najam dvorane za turnire i treniranja.

Josip Lepen, načelnik – općina pokriva sve troškove oko turnira u dvorani, a škola daje besplatno na korištenje dvoranu djeci za treniranje.

Daliver Oršuš, vijećnik- obilježavanje Dana roma da li je predviđeno. Dobilo se 2 tisuće kuna, a to je nedovoljno.

Josip Lepen, načelnik – u proračunu je predviđeno 5 tisuća kuna.

Stjepan Murković, zamjenik načelnika – Ured za nacionalne manjine financira dan roma. Treba se njima obratiti.

Pristupa se glasovanju( prisutno 12 vijećnika):    9 ZA  i  3 PROTIV , te se utvrđuje da je vijeće većinom glasova donijelo Proračun za 2014. god. i Projekciju Proračuna za 2015. i 2016. god.

 

Točka 2.

Josip Lepen, načelnik – dopuna odluke iznos od 500,00 kuna za nez. vijećnika Dalivera Oršuša, ukupno 7.000,00 kuna.

Pristupa se glasovanju – prisutno  12 vijećnika.

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podturen za razdoblje od 1.1.-31.12.2013.god.

 

Točka 3.

Josip Lepen, načelnik- radi se o prijenosu izgrađene vodovodne mreže Međimurskim vodama.

Vijećnik Vladimir Kodba – da li se za taj udio povećava vrijednost udjela Općine Podturen u Međimurskim vodama.

Josip Lepen, načelnik – izgradnja vodovodne mreže financirana je iz sredstava EU stoga se raspoređuje na sve općine Međimurske županije.

Pristupa se glasovanju – prisutno 12 vijećnika

Jednoglasno  vijeće je donijelo Odluku o prijenosu vlasništva izgrađene infrastrukture-vodovodna mreža u naselju Lončarevo.

 

Točka 4.

Glasuje se o prijedlogu – prisutno 12 vijećnika.

Bez rasprave vijeće je jednoglasno donijelo Suglasnost na Ugovor o prijenosu izgrađene komunalne vodne građevine na javnu vodoopskrbu.

 

Točka 5.

Josip Lepen, načelnik – Dopuna Prijedloga - predlaže za Predsjednika Povjerenstva Damira Srpaka i za člana Antuna Kolarića.

Pristupa se glasovanju- prisutno 12 vijećnika.

Jednoglasno  vijeće je donijelo Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika.

 

Točka 6.

Josip Lepen, načelnik – Dopuna Prijedloga drugog člana Ivan Jambrošić

Pristupa se glasovanju – prisutno 12 vijećnika.

Jednoglasno vijeće je donijelo Prijedlog o imenovanju člana Općine Podturen u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

 

Točka 7.

Pristupa se glasovanju – prisutno 12 vijećnika.

Jednoglasno bez rasprave vijeće je donijelo Prijedlog o imenovanju člana Općine Podturen u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednosti drvne mase. -Branko Krnjak, dipl. ing.

 

Točka 8.

Josip Lepen, načelnik – općina se može odreći svog dijela zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – maksimalno 25 %.

Vijećnik Antun Grbavec – osiguranje za usjev ne može biti od poplave, osiguravajuće kuće osiguravaju samo od tuče.

Vijećnik Vladimir Kodba – da li je ista cijena zakupa na svim česticama na području općine.

Josip Lepen, načelnik – ista je cijena za svo zemljište.

Vijećnik Antun Kolarić – pošto država ne reagira na poplavu kao na sušu, smatra da bi trebalo povećati postotak oslobođenja.

Josip Lepen, načelnik – predlaže da postotak oslobođenja iznosi 30 % dijela općine i vijećnici prihvaćaju.

Pristupa se glasovanju – prisutno 12 vijećnika

Jednoglasno usvojen prijedlog  - otpis zakupnine u iznosu od 30 % (općinski dio) za 2013.god.

 

Točka 9.

Josip Lepen, načelnik – predlaže da se donese odluka o prodaji 26 m/2 (dijela čestice) te da se odredi cijena za m/2. Sve troškove oko cijepanja čestice snosi kupac.

1.Vijećnik Antun Drk – predlaže cijenu od 20 EUR-a po m/2

2. Josip Lepen, načelnik – predlaže cijenu od 10 EUR-a m/2

Vijećnik Antun Drk - povlači prijedlog te se glasuje o prijedlogu načelnika.

Prisutno 12 vijećnika.

Jednoglasno usvojen prijedlog o prodaji dijela čestice i cijeni čestice po m/2 10 EUR-a uz napomenu da sve troškove oko parcelacije i uknjižbe snosi kupac.

 

Točka 10.

Josip Lepen, načelnik – na toj čestici je dječje igralište, nasuprot je trgovina i ulica je dosta uska, prodaja čestice bi ugrozila promet ulicom, a ostali bismo i bez jedinog igrališta u ovom dijelu naselja

Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – to je zelena površina gdje je dječje igralište. Mirjana Biber ima već 2 spojena grunta uz tu česticu. Mještani ne bi dobro primili prodaju čestice na kojoj se nalazi dječje igralište.

Vijećnik Damir Srpak – ne vidi razlog da se to proda, protiv je i smatra da igralište treba zadržati.

Vijećnik Vladimir Kodba- smatra da o ovom prijedlogu treba odlučiti mjesni odbor.

Mirjana Kovačić, vijećnica – da li to mjesto stvarno izgleda onako kako se navodi u zamolbi

(zapušteno, derutno pijančevanje i sl.)

Odbija se Zahtjev za prodaju čestice Mirjani Biber sukladno podnijetoj zamolbi.

Pristupa se glasovanju – prisutno 12 vijećnika.

Uz 9 glasova za i 3 glasa suzdržan vijeće nije prihvatilo prijedlog M. Biber o prodaji čestice prema zamolbi.

 

Dovršeno u 19:45 sati.

Zapisničar: Darinka Mikulić

 

Predsjednik  Općinskog vijeća

 

Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif.

 


lazerepilastr.com satisegitmeni.com steeldoortr.com ucakbiletleri.asia kiralikjeneratorler.net kiralikminibustr.com drestetik.net estetikburun.asia implantdistr.com jeneratortr.com dilkurslari.asia> medyumlari.com>