ilerigel.com ankaratrnakliyat.com medyumlari.com otokiralamatr.com patliyoruz.com pcservistr.com sahimi.com marasescort.com ankaraaescort.com

1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA best dating sites
small loans
payday loans
cartoon porn vids
gay mobile porn
hot milf

ODLUKE I DOKUMENTI

STATUT I POSLOVNIK

IPA SI-HR

 

 

 

IPA HU-HR

PDF Ispis E-mail

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODTUREN

OPĆINSKO VIJEĆE

Podturen, 20.06.2013.god.

Z A P I S N I K

 

Sa 1. konstituirajuće  sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana 20.06.2013.god. u prostorijama Općine Podturen s početkom u 18:30 sati.

 

Sjednicu je pozivom Klasa:023-01/13-01/54, UR.BROJ:2109-01-01-13-01 od 5.lipnja, 2013.god. sazvao predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji Branimir Posavec , dipl.iur. pisanim putem.

Sjednici je nazočna predstavnica Ureda državne uprave u  Međimurskoj županiji Ingrid Šoltić, mag.iur.

Prisutni vijećnici :  Ivan Jambrošić , Branko Krnjak, Damir Srpak, Vjenceslav Hranilović, Vladimir Križaić,Antun Kolarić, Dejan Žagar, Vladimir Kodba, Mirjana Kovačić, Valentina Leček, Antun Grbavec i Mladen Biber – izabrani vijećnici Općinskog vijeća.

Nije prisutan: Antun Drk (opravdano).

Još su prisutni: Josip Lepen, načelnik Općine Podturen,  zamjenik načelnika Općine Podturen Stjepan Murković, pročelnica Ruža Šmitran, Karmenka Andrašec, Marija Biber , Marijan Belčić novinar lista „Međimurje“ i Darinka Mikulić- zapisničar.

Ingrid Šoltić,mag.iur , predstavnica Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji u ime Ministra uprave Arsena Bauka i  Predstojnika Ureda države uprave u Međimurskoj županiji Branimira Posavca, pozdravlja sve nazočne i čestita vijećnicima  na izboru, utvrđuje da je nazočno 12 vijećnika od 13 .Iznosi da je dnevni red za konstituirajuću sjednicu utvrdilo Ministarstvo uprave.

Za rad današnje sjednice predložen je  slijedeći

 

DNEVNI RED:

1. Izbor Mandatne komisije

2. Izvješće Mandatne komisije  i verifikacija mandata

- utvrđivanje  člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

-Svečana prisega članova Općinskog vijeća

3. Izbor komisije  za izbor i imenovanja

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

 

Prijedlog Dnevnog reda jednoglasno usvojen.

Točka 1.

Ingrid Šoltić,mag.iur, predstavnica Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji - pojašnjava dužnost Mandatne komisije te utvrđuje da  sukladno poslovniku Općinskog vijeća  Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana. Konstatira da je za predsjednika i članove Mandatne komisije dostavljen prijedlog 8 vijećnika koji predlažu za predsjednika Mandatne komisije Dejana Žagara a Antuna Kolarića i Antuna Drka za članove. Pita vijećnike da li imaju još prijedloga. Utvrđuje da nema više prijedloga i daje na glasovanje zaprimljeni prijedlog Odluke o imenovanju Mandatne komisije u sastavu:

1. DEJAN ŽAGAR – predsjednik

2. ANTUN KOLARIĆ, član

3. ANTUN DRK , član

Glasovanje:  ZA 11, suzdržan 1.

Ingrid Šoltić,mag.iur .,predstavnica Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji konstatira da je prijedlog odluke o imenovanju Mandatne komisije prihvaćen većinom glasova.

 

Točka 2.

Ingrid Šoltić,mag.iur. predstavnica Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji poziva predsjednika Mandatne komisije da podnese Izvješće o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Podturen na lokalnim izborima održanim 19.svibnja 2013.god.,određivanju vijećnika koji će obnašati dužnost vijećnika i stavljanju mandata u mirovanje.

Dejan Žagar predsjednik Mandatne komisije podnosi izvješće . Isto je prilog Zapisniku.

Ingrid Šoltić,mag.iur., predstavnica Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji iznosi da se izvješće prima na znanje , odnosno da se o njemu ne raspravlja niti glasuje, odnosno da su verificirani mandati vijećnika:

- Ivan Jambrošić

- Vjenceslav Hranilović

- Vladimir Kodba

- Mladen Biber

- Branko Krnjak

- Antun Grbavec

- Dejan Žagar

- Vladimir Križaoć

- Antun Kolarić

- Damir Srpak

- Antun Drk

- Mirjana Kovačić

- Valentina Leček

Utvrđuje  da je prvi član sa izvorne liste koja je dobila najviše glasova Mladen Biber, te ga poziva da nastavi sa vođenjem sjednice.

Mladen Biber, vijećnik zahvaljuje, pozdravlja sve nazočne članove i članice vijeća, službenicu Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji i sve nazočne.

Poziva vijećnike i vijećnice da ustanu kako bi položili prisegu.

Čita tekst svečane prisege: „Prisežem, svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Podturen obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Podturen, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Podturen“.

Vijećnici odgovaraju prisežem i potpisuju tekst prisege.

 

Točka 3.

Mladen Biber, predsjedatelj – dostavljen je prijedlog  osam vijećnika koji   predlažu   predsjednika i članove komisije za  izbor i imenovanja u sastavu :

1. DAMIR SRPAK –predsjednik,

2. VJENCESLAV HRANILOVIĆ- član,

3. MIRJANA KOVAČIĆ -  član.

Poziva vijećnike da iznesu ako imaju još prijedloga i utvrđuje da je zaprimljen samo jedan prijedlog i poziva vijećnike na glasovanje o istom.

Glasovanje: Za 11, suzdržan 1.

Predsjedatelj Mladen Biber utvrđuje da je većinom glasova izabran Odbor za izbor i imenovanja u sastavu: Damir Srpak, Vjenceslav Hranilović i Mirjana Kovačić.

 

Točka 4.

U ime osam vijećnika Odbor za izbor i imenovanja  predlaže za predsjednika Vjenceslava Hranilovića,

Predsjedatelj pita vijećnike da li imaju još prijedloga i utvrđuje  da je za predsjednika vijeća predložen Vjenceslav Hranilović.

Vijećnik Vladimir Križaić – izjavljuje da je prije četiri godine  za predsjednika vijeća Vjenceslava Hranilovića i sam glasovao, bio  je izabran jednoglasno,ali nažalost sada neće glasovati za njega jer nema povjerenja.

Predsjedatelj Mladen Biber poziva vijećnike da glasuju o prijedlogu za predsjednika vijeća -Vjenceslavu Hraniloviću

Glasovanje: Za 11, protiv 1.

Predsjedatelj Mladen Biber utvrđuje da je za predsjednika  izabran Vjenceslav Hranilović većinom glasova.

Ingrid Šoltić,mag.iur. predstavnica Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji konstatira da je Općinsko vijeće konstituirano i poziva Vjenceslava Hranilovića predsjednika Općinskog vijeća da dalje nastavi sa sjednicom.

Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović nastavlja  voditi sjednicu i utvrđuje da su za potpredsjednike vijeća pristigla dva prijedloga:

1. Mirjana Kovačić

2. Mladen Biber.

Poziva vijećnike da dostave još prijedloga ukoliko imaju. Utvrđuje da su dostavljena dva prijedloga i predlaže glasovanje:

Prijedlog br. 1. Mirjana Kovačić

Za – jednoglasno

Prijedlog 2. Mladen Biber

Za – jednoglasno.

Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović utvrđuje da su za potpredsjednike jednoglasno izabrani Mirjana Kovačić i Mladen Biber.

Time je iscrpljen predloženi Dnevni red.

Na prijedlog načelnika Josipa Lepena predsjednik vijeća stavlja na glasovanje dopunu Dnevnog reda tj. uvrštavanje točke 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

Vijećnik Vladimir Križaić se protivi dopuni Dnevnog reda, smatra da nije moguće dopunjavati isti jer je već zaključen.

Ingrid Šoltić, mag.iur. predstavnica Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji navodi da je Općinsko vijeće konstituirano i može se dopuniti Dnevni red. Navodi da posjeduje mišljenje Ministarstva uprave kojim se dopušta dopuna i ako vijećnik Križaić želi može mu dostaviti mišljenje.

Glasuje se o prijedlogu za dopunu  Dnevnog rada pod točkom 5.

Za : 9, protiv 1 i 2 glasa suzdržan.

Utvrđuje se da je većinom glasova vijećnika  Dnevni red dopunjen točkom 5. Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

 

Točka 5.

Josip Lepen, načelnik – predlaže se Izmjena i dopuna Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine iz razloga što je Vlada Republike Hrvatske izmijenila Zakon o vodnom gospodarstvu kojim se ukida obveza plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine, a kako se u Općini Podturen gradi kanalizacija. Dalje se ne bi plaćala naknada za priključenje, a onima koji su do sada platili sredstva bi se trebala vratiti, tako da kod priključenja svi građani budu na istom.

Vijećnik Vladimir Križaić – načelniku : Kada je donesen novi Zakon.

Josip Lepen, načelnik- Zakon je stupio na snagu 18.05.2013.god. i zato treba odluku uskladiti.

Vijećnik Vladimir Križaić – onda je odmah trebalo postupiti po Zakonu. Općina ne može kršiti zakon i tada odluka nije važeća.Pozdravlja odluku vlade, načelnik radi protiv odluke vlade.

Vijećnik Vladimir Kodba – prijedlog je dostavljen na sjednici i nije mu jasno iz prijedloga na što se točno odnosi, za što se konkretno glasa.

Glasuje se o prijedlogu Odluke: Za 9, suzdržan 3.

Utvrđuje se da  su  većinom glasova vijećnika donesene Izmjene i dopune odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

 

Dovršeno u 19:10 sati.

Zapisničar: Darinka Mikulić

Predstavnica  Ureda državne Uprave u

Međimurskoj županiji:

Ingrid Šoltić, mag.iur.

Predsjednik  Općinskog vijeća

Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif.

 


lazerepilastr.com satisegitmeni.com steeldoortr.com ucakbiletleri.asia kiralikjeneratorler.net kiralikminibustr.com drestetik.net estetikburun.asia implantdistr.com jeneratortr.com dilkurslari.asia> medyumlari.com>