ilerigel.com ankaratrnakliyat.com medyumlari.com otokiralamatr.com patliyoruz.com pcservistr.com sahimi.com marasescort.com ankaraaescort.com

2. SJEDNICA cash loans
3d cartoon porn
gay porn pics
adult dating
free milf
online loans

ODLUKE I DOKUMENTI

STATUT I POSLOVNIK

IPA SI-HR

 

 

 

IPA HU-HR

PDF Ispis E-mail

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODTUREN

OPĆINSKO VIJEĆE

Podturen, 12. 9. 2013. god.

Z A P I S N I K

 

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana 12. 09. 2013. god. u prostorijama Općine Podturen s početkom u 19 sati.

Sjednicu je pozivom Klasa:023-01/13-01/6, UR.BROJ:2109-13-13-01 od 6. 09. 2013. god. sazvao predsjednik Vjenceslav Hranilović  pisanim putem.

 

Prisutni vijećnici :  Ivan Jambrošić , Branko Krnjak, Damir Srpak, Vjenceslav Hranilović, Vladimir Križaić, Antun Kolarić, Dejan Žagar, Vladimir Kodba, Mirjana Kovačić, Valentina Leček, Antun Grbavec, Antun Drk i Mladen Biber

Još su prisutni: Josip Lepen, načelnik Općine Podturen,  zamjenik načelnika Općine Podturen Stjepan Murković,, Marijan Belčić novinar lista „Međimurje“ i Darinka Mikulić- zapisničar.

Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović poziva vijećnika Antun Drka na polaganje prisege općinskog vijećnika. Isti čita tekst prisege i potpisuje je.

Glasuje se o Zapisniku sa prethodne sjednice.

Zapisnik usvojen većinom glasova: 11 za i 1 glas suzdržan.

Otvara se rasprava o prijedlogu Dnevnog reda. Predsjednik vijeća konstatira ra je predložen Dnevni red sa 21. točkom u pozivu sjednice, a načelnik predlaže dopunu Dnevnog reda pod točkom 22. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja.

Nakon čitanja prijedloga Dnevnog reda utvrđuje se da je većinom glasova  uz dopunu točkom 22. ( 11 za i 1 glas suzdržan) usvojen slijedeći

 

Dnevni red:

1. Izvršenje Proračuna Općine Podturen od 1. 01.-30. 06. 2013.

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podturen za 2013., Projekcija proračuna za  2014. i 2015. god.

3. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2013. god.

4. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2013.god.

5. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu i udrugama za 2013.god.

6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2013.god.

7. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2013. – 2015.god.

8. Izvješće o izvršenim radovima UNZUP sa pratećom infrastrukturom, odvodni sustav naselja Podturen

9. Zaključak o povratu sredstava

10. Suglasnost na Sporazum Međimurske vode d.o.o.

11. Suglasnost na Aneks Sporazuma Međimurske vode d.o.o.

12. Odluka o imenovanju Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

13. Odluka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata

14. Odluka o imenovanju Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam

15. Odluka o imenovanju Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda

16. Odluka o imenovanju Odbora za financije i proračun

17. Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća

18. Odluka o imenovanju Odbora za ljudska prava

19. Odluka o imenovanju Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provedbu natječaja

20. Odluka o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

21. Odluka o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu

22. Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja

 

Aktualni sat:

Vijećnik Vladimir Križaić – već pola godine nemamo sjednicu. U Statutu piše da sjednica treba biti svaka tri mjeseca. Na Dnevnom redu je točka koja je već bila na sjednici. Mještani traže da se popravi javna rasvjeta. Kod Zorana Sršana je cesta raskopana i trebalo bi riješiti cestu. On je voljan dati zemlju općini bez naknade. U Proračunu je kanalizacija izvršena samo 14 %. Da li se plaćaju rate?

Josip Lepen, načelnik – Javna rasvjeta se popravlja prema planu. Što se tiče ceste kod Z. Sršana ne zna točno o čemu se radi. Z.  Sršan bi trebao dostaviti općini podatak o cesti. Kanalizacija se uredno otplaćuje, možda je rata plaćena nakon 30.06. kada je bio  šestomjesečni obračun proračuna,  dati će objašnjenje pod točkom Dnevnog reda.

Vijećnik Vladimir Križaić – žalosno je da načelnik ne vidi da je cesta raskopana kod obitelji Sršan. Ako je isti voljan dati zemlju za cestu i to treba riješiti.

Predsjednik vijeća Vjenceslav Hranilović – tu ulicu bi trebao urediti i zbog mještana. Neka Z. Sršan dođe na općinu i neka da prijedlog i to neka se riješi.

Vijećnik Vladimir Kodba – u listu „Međimurje“  je pročitao da će se graditi cesta do igrališta i Lovačkog doma u Novakovcu. Da li je to istina ili je to bilo predizborno obećanje. Radovi koji su se izvodili na Društvenom domu u Novakovcu su dosta loše izvedeni: PVC stolarija i špalete nisu dobo postavljeni ni izvedeni. – tko je vršio primopredaju radova.

Josip Lepen, načelnik – oko izgradnje ceste ne zna ništa i on nije obećavao niti govorio  za novine. Stolarija je u Novakovcu na Društvenom domu mijenjana prije dvije godine. Sada se rade troškovnici i ide se dalje u uređenje doma.

Vijećnik Vladimir Kodba – na fasadi se vide kako je loše napravljena , pojavljuju se fleke ispod prozora tj. klupčica. .

 

Točka 1.

Josip Lepen, načelnik – pojašnjava izvršene stavke Proračuna:

Kapitalne pomoći nisu  još realizirane- izgradnja staze do Novakovca ( ŽUC). Dotacija za kanalizaciju ide direktno  izvođačima .Naknada za priključak kanalizacije je Zakonom ukinuta. Rashodi plina i struje su povećani zbog poskupljenja, geodetsko-katastarske usluge zbog prodaje gradilišta u Lončarevu. Stavka čišćenje snijega zbog snijega od prošle godine, Prostorni plan se radi, raspisati će se natječaj za izgradnju pješačko-biciklističke staze Novakovec, IPA -bio je natječaj i predviđena su sredstva za mlin.- nema nekih većih odstupanja u prihodima i rashodima  od planiranog.

Vijećnik Vladimir Kodba – još uvijek je planirana stavka kanalizacije u iznosu od milijun kuna  i prihodi od ŽUC-a .

Vijećnik Vladimir Križaić – mora konstatirati da je ova vlast loša, jer su prihodi ostvareni svega 25 % i čak manje. Gledajući Rebalans Proračuna trebao bi napustiti sjednicu jer su prihodi čak povećani. Samo jedna kvartalna rata za pročistač je plaćena tj.14 %.

Josip Lepen, načelnik – druga rata je plaćena naknadno u 7.mj.

Nakon rasprave vijeće je većinom glasova ( 8 glasova  za i 4 glasa suzdržan) donijelo Izvršenje Proračuna Općine Podturen za razdoblje 1. 01. – 30. 06. 2013.god.

 

Točka 2.

Josip Lepen, načelnik – pojašnjava Izmjene i dopune Proračuna: porez na potrošnju je povećan zbog izvršenog, 261.000,00 kuna je predviđeno za mlin, radovi na Društvenom domu Novakovec. U Proračunu moraju biti planirana sredstva za projekte, jer prilikom kandidature projekata , svi traže gdje su predviđena sredstva u Proračunu a ako nisu onda se ne može predati Zahtjev. Na rashodovnoj strani je stavka plaće povećana zbog obveze za plaću zamjenika načelnika povećana su izdvajanja za plin i struju, geodetske usluge, zimska služba, deratizacija je smanjena, povećana su izdvajanja za studente i vrtiće, Javnu vatrogasnu postrojbu. Mursko  Središće nije više članica u zajedničkom sufinanciranju i vidjeti će se dalje koko plaćanja. Uvrštene su tekuće donacije političkim strankama. U Podturnu su smanjene geodetske usluge, potrebno je snimiti i cestu za oborinsku kanalizaciju kako bi se mogla zatražiti građevna dozvola i kandidirati projekt izgradnje oborinske kanalizacije u EU fondove. Raspisati će se natječaj za društveni dom Novakovec (keramika i sl.)Uređenje sanitarnog čvora u Kulturno-sportskom centru Celine.

Vijećnik Vladimir Križaić- ne može prisustvovati  ovoj točki. U proračunu je 25 % izvršeno. Ključna stvar su vode koje treba riješiti kanalizaciju i slivne vode prije asfaltiranja. Ostali prihodi  se nisu ispunili već pola godine. Ne može sudjelovati u radu  i odlazi sa sjednice.

Vijećnik Mirjana Kovačić – na što je utrošen iznos od 70.000,00 kuna u Društvenom domu Novakovec.

Josip Lepen, načelnik –sredstva su utrošena u uređenje fasade.

Vijećnik Vladimir Kodba – tko će određivati kakav će biti pod u Društvenom domu.

Josip Lepen, načelnik – Mjesni odbor će se konzultirati.

Vijećnik Vladimir Kodba – da li Mjesni odbor Novakovec funkcionira. Nisu se sastali već dvije godine.

Josip Lepen, načelnik – kada budu gotovi troškovnici onda će se dostaviti Mjesnom odboru.

Vijećnik Mirjana Kovačić – Mjesni odbor Novakovec se ne sastaje već duže vrijeme niti odlučuje, koga da pitaju za rad Mjesnog odbora.

Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – ako se Mjesni odbor ne sastaje treba postaviti pitanje predsjedniku Mjesnog odbora. Ako ne funkcionira Mjesni odbor onda ga treba razriješiti.

U tijeku rasprave na  sjednicu dolazi  vijećnik Antun Grbavec.

Nakon rasprave vijeće je većinom glasova ( 9 za i 3 glasa suzdržan)  vijeće je donijelo

Izmjene i dopune Proračuna Općine Podturen za 2013.god. Projekciju Proračuna za 2014. i 2015. god.

 

Točka 3.

Bez rasprave vijeće je većinom glasova ( 9 za i 3 glasa suzdržan) donijelo Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2013.god.

Točka 4.

Bez rasprave vijeće je većinom glasova ( 9 za i 3 glasa suzdržan) donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2013.god.

 

Točka 5.

Bez rasprave vijeće je većinom glasova ( 9 za i 3 glasa suzdržan) donijelo Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu i udrugama za 2013.god.

Točka 6.

Vijećnik Vladimir Kodba – gdje se planira napraviti mlin.

Josip Lepen, načelnik – Kandidatura je napravljena uz suradnju Turističke zajednice Međimurja. Mlin bi se postavio na „staroj“ Muri u Podturnu.

Jednoglasno vijeće je donijelo Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2013.god.

 

Točka 7.

Vijećnik Mladen Biber – neoznačene ceste u naselju. Poljske putove uništavaju vlasnici traktora koje i prolaze naseljem Novakovec, a nisu iz Novakovca.

Josip Lepen, Načelnik – prijašnjih godina cestarina je bila prihod općine. Sada je to ukinuto. Općina mora održavati poljske putove iako ne dobiva sredstva za održavanja.

Većinom glasova ( 9 za i 3 glasa suzdržan) vijeće je donijelo Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2013. – 2015.god.

 

Točka 8.

Josip Lepen, načelnik – na stolu je izvješće o izvršenim poslovima na izgradnju pročistača i kanalizacije na području Općine Podturen – naselje Podturen. Točna cifra za obračun će se znati nakon završetka radova. Stavke se nejednake iz razloga što su sredstva kako su dolazila za sufinanciranje raspoređena na izvršene situacije. Hrvatske vode ne financiraju asfaltiranje ulica, već samo radove na izgradnji kanalizacije tj. dio koji se „rezao“.

Vjenceslav Hranilović, predsjednik vijeća – ići će se na jedan sloj asfalta i uređenje ulica je potrebno kandidirati  na natječaje za  dobivanje sredstava iz fondova EU.

O Izvješću se ne glasuje – vijećnicima je predočeno Izvješće Međimurskih voda o stanju investicija na dan 29.08.2013.god.

 

Točka 9.

Jednoglasno bez rasprave vijeće je donijelo Zaključak o povratu sredstava uplaćenih na ime naknade za kanalizaciju.

 

Točka 10.

U tijeku rasprave nakon kratkog usuglašavanja oko omjera financiranja većinom glasova ( 9 za i 3 glasa suzdržan)  vijeće je dalo Suglasnost na Sporazum  br. 195/2013. Međimurske vode d.o.o.

Točka 11.

Jednoglasno bez rasprave vijeće je dalo Suglasnost na Aneks Sporazuma br. 112/2012 Međimurske vode d.o.o.

Nakon točke 11. Predsjednik odbora za izbor i imenovanja Damir Srpak predlaže da se o točkama od 12. – 21. raspravi zajedno, što vijećnici prihvaćaju. Čita prijedloge za imenovanje odbora i članova povjerenstava i komisija općinskog vijeća uz napomenu da je prvi ujedno i predsjednik a ostali članovi.

 

Točka 12.

Jednoglasno usvojen prijedlog  o imenovanju Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u sastavu:

Dražen Ružić, Dejan Žagar i Rudolf Kovačić.

 

Točka 13.

Jednoglasno usvojen prijedlog o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata u sastavu: Josip Lepen,  Zvonimir Varga i Željko Grabar.

 

Točka 14.

Jednoglasno usvojen prijedlog o imenovanju Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam u sastavu: Antun Mihalec, Vlado Nedeljko i Martin Mikac.

 

Točka 15.

Jednoglasno usvojen prijedlog o imenovanju Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda u sastavu: Antun Grbavec, Antun Novak i Mijo Novak.

 

Točka 16.

Jednoglasno usvojen prijedlog o imenovanju Odbora za financije i Proračun  u sastavu: Damir Srpak, Ivica Dodlek i Vladimir Kodba.

 

Točka 17.

Jednoglasno usvojen prijedlog odluke o imenovanju Socijalnog vijeća u sastavu: Mirjana Kovačić, Sabina Ružić, Vladimir Krhač, Blaženka Skepić uz napomenu:

5. član će biti imenovan naknadno.

 

Točka 18.

Jednoglasno usvojen prijedlog o imenovanju Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u sastavu: Antun Kolarić, Mladen Biber uz napomenu 3. član odbora će biti imenovan naknadno, nakon predstojećih  izbora za predstavnika romske nacionalne manjine u Općinskom vijeću Podturen.

 

Točka 19.

Jednoglasno usvojen prijedlog o imenovanju Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provedbu natječaja u sastavu: Ivan Jambrošić, Josip Katančić i Vladimir Kukovec.

 

Točka 20.

Jednoglasno usvojen prijedlog odluke o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost u sastavu: Branko Krnjak, Antun Drk i Valentina Leček.

 

Točka 21.

Jednoglasno usvojen prijedlog o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu: Florijan Goričanec.

 

Točka 22.

Jednoglasno vijeće je donijelo Odluku o imenovanju stožera zaštite i spašavanja u sastavu: Sjepan Murković, Damir Srpak, Ferid Kašmo, Ruža Šmitran, Stjepan Ovčar, Karlo Slamek i Mladen Peršak.

 

Dovršeno u 20: 55 sati.

Zapisničar: Darinka Mikulić

 

Predsjednik  Općinskog vijeća

 

Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif.

 


lazerepilastr.com satisegitmeni.com steeldoortr.com ucakbiletleri.asia kiralikjeneratorler.net kiralikminibustr.com drestetik.net estetikburun.asia implantdistr.com jeneratortr.com dilkurslari.asia> medyumlari.com>