Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 4., stavka 6. Zakona o fondovima za kulturu («Narodne novine» br. 47/90.) i članka 31.Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj, 21.12. 2015. godine donosi

Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2015.

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 18. sjednici održanoj dana,16.06.2016.god. donijelo je

Odluku o Razrješenju i imenovanju člana Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine" broj 125/11) i članka 32. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije“ br.5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen , na 12. sjednici održanoj, 7.05.2015. godine, donijelo je

Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br.5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 13. sjednici održanoj, 14. 07. 2015. godine, donijelo je

Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva , materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08, 136/12 i 15/15), Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 31.Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen, na 21. sjednici održanoj dana,5.12. 2016. godine, donijelo je

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Podturen za 2017. godinu

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 12. sjednici održanoj 7.05. 2015. godine, donosi


Odluku o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Podturen od 2015. do 2020. godine

 

VIŠE

 

 

 

 

Na temelju članka 3.Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04.,110/04.,178/04.,38/09.,79/09. i 49/11.), Zakona o cestama ("Narodne novine" br.84/11, 22/13, 54/13 i 148/13) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/13). Općinsko vijeće Općine Podturen na 7. sjednici održanoj dana ,16.07. 2014. godine, donosi

ODLUKU O NERAZVRSTANIM CESTAMA OPĆINE PODTUREN

 

VIŠE

 

 

 

Temeljem članka 28. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 13.sjednici održanoj dana 14.07.2015.god. donosi

Odluku o poništenju natječaja

o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br.5/13.)Općinsko vijeće Podturen na 13. sjednici održanoj, 14.07.2015. godine, donijelo je


Odluku o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Podturen

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 9. stavka 2., članka 14. stavka 1. i članka 41. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na 14. sjednici održanoj,14.09.2015. godine, donijelo je


Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podturen

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 9. sjednici održanoj,4.12. 2014. godine, donijelo je


Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2015.

 

VIŠE

 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com