Odluke općinskog vijeća

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12 , 94/13. , 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 15. sjednici održanoj,9.12. 2015.g. donijelo je

Program  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.

 

 

 

Na temelju članka 188. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članka 100., stavka 6. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) suglasnosti Župana Međimurska županije (Klasa:350-02/15-02/2, Ur.broj: 2109/1-0115-02, od 9.03.2015.), članka 32. Statuta Općine Podturen (Sl. glasnik Međimurske županije br. 5/13) i Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/12), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 12. sjednici održanoj,7.05.2015.godine donosi

Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen

 

 

Na  temelju  članaka  3.,  4.,  11.  i  15.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  (''Narodne  novine''  br.  36/95,   70/97,  128/99,  57/00,  129/00,  59/01,  26/03,  82/04,  110/04,  178/04,  38/09,  79/09,  153/09,  49/11,   84/11,  90/11,  144/12,  94/13,  153/13)  i  članka   31.  Statuta  Općine   Podturen   (''Službeni   glasnik   Međimurske    županije  br.  5/13),  Općinsko  vijeće  Općine  Podturen    na    14.  sjednici  održanoj  dana, 14. 09. 2015.  godine,  donijelo  je              

Izmjenu i dopunu odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Podturen

 

 

 Na temelju članka 33.-34. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće  Podturen na 16. sjednici održanoj dana, 23. 12. 2015. god. donosi

Izmjene i dopune plana razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2015. – 2017.god. 

 

 

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12 , 94/13. , 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 18. sjednici održanoj,16.06.2016.god. donijelo je

Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2016.g.    

 

 

Na temelju članka 22. stavka 4.Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine»br. 172/03.) i članka 48. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/2002.) Općinsko poglavarstvo Podturen na 96. sjednici, održanoj 4.10.2004.god. donijelo je

Odluku o ustroju kataloga informacija Općine Podturen

 

 

Na  temelju  članka  30.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu   («Narodne  novine»  broj  26/03.-­‐  pročišćeni  tekst     82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144 /12., 94/13),te  članka  31.  Statuta  Općine  Podturen  («Službeni  glasnik   Međimurske  županije»  broj  5/13.)  Općinsko  vijeće  Općine  Podturen  na   16.  sjednici  održanoj, 21.12.2015. godine, donijelo je

   Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Podturen za 2015. godinu

 

 

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04. 389,79/09, 153/09 ,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 18.sjednici održanoj, 16.06.2016. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune plana održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2016. godinu

 

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj, 21.12. 2015. godine, donijelo je


Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2015. 

 

 

Na temelju članka 4., stavka 6. Zakona o fondovima za kulturu («Narodne novine» br. 47/90.) i članka 31.Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 9. sjednici održanoj, 4.12. 2014. godine donosi 

Program javnih potreba u kulturi za 2015.

 

 

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske  županije“ br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen 15. na sjednici održanoj dana,9. prosinca 2015. godine, donijelo je

Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com