Odluke općinskog vijeća

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/2017) te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18 ) Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 19. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE  ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GODINU

 

 

Temeljem članka 17.  stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), članka 54. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/17)  i članka 31 Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13,4/18 i 15/18, Općinsko vijeće Općine Podturen na 19. sjednici održanoj dana  23. 12. 2019. godine, donosi

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PODTUREN  ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2023. GODINE

 

 

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/17) te članka 31 Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 19. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2020. GODINU S TROGODIŠNJIM FINANCIJSKIM UČINCIMA

 

 

Na temelju Članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije „  broj 5/13, 4/18 i 15/18 ) Općinsko vijeće  je na 19. sjednici održanoj dana, 23. 12. 2019. godine donijelo 

 

ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

 

 

 

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 31. Statuta Općine Podturen (Sl. gl. Međimurske županije 5/13, 4/18 I 15/18), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (NN RH 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – u nastavku: Zakon (NN RH 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – u nastavku: Uredba (NN RH 26/15), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 19. sjednici održanoj dana 23.12. 2019. godine donosi:

 

PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE PODTUREN

 

 

Temeljem članka 30. stavaka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013, 73/2017, 14/2019, 98/2019) i članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017, 84/2019)  i članku 31. Statuta općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13,4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen dana, 23.12.2019.god. donosi:

 

ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I  BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com