Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 2. sjednici održanoj dana, 13. 07. 2017.god. donijelo je

Odluku o imenovanju Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13)  Općinsko vijeće  Podturen  na 2. sjednici održanoj dana, 13. 07. 2017. god. donijelo je

Odluku o imenovanju Odbora za financije i proračun

 

 

Temeljem odredbe članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13. ), Općinsko vijeće Općine Podturen na 2. sjednici održanoj, 13. 07. 2017. godine, donosi 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 2. sjednici održanoj, 13. 07. 2017. godine donijelo je

Odluku o općinskim porezima Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 6., stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11 i 64/15 ) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj: 5/13), Općinsko vijeće Podturen na 19. sjednici održanoj,15.09.2016. godine, donosi

Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora - povremeno korištenje

 

 

Na temelju članka 10. Stavka 3., 4. i 5. Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14), i članka 32 Statuta Općine podturen (Službeni glasnik međimurske županije br. 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na 19. sjednici održanoj dana, 15.09.2016. godine, donijelo je

Odluku o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Podturen   

 

 

Sukladno članku 13. Stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine, broj 92/10.) i članku 31. Statuta Općine Podturen  („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine Podturen na 19. sjednici održanoj dana,15.09.2016. godine, donosi

Izvješće o stanju zaštite od požara u 2015. godini za Općinu Podturen

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 5/13.), a u svezi s odredbama Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine („Narodne novine“ broj 76/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 19. sjednici održanoj,15.09.2016. donijelo je

Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Podturen za razdoblje od 2016.-2020. godine

 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 23.sjednici održanoj dana, 22. 03. 2017. god. donijelo je

Zaključak o davanju suglasnosti na uknjižbu nekretnine u postupku legalizacije

 

 

Na temelju članka 33.-34. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 9.sjednici održanoj dana,4.12.2014.god. donosi

Plan razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2015. – 2017. god.

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen i članka 20. st.23. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ broj 71/16, 15/17 i 17/17), Općinsko vijeće Općine Podturen na 23. sjednici održanoj,22. ožujka 2017. godine donijelo je

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju Društvenog doma Podturen

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com