Odluke općinskog vijeća

Temeljem članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu u drugim stvarnim pravima  ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 146/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), a u svezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13, 137/15)  i članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13 i 4/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 9. sjednici održanoj dana,26.07. 2018.godine donosi

 

Odluku o davanju na  privremeno ili povremeno korištenje  prostora sportskih objekata u vlasništvu Općine Podturen

 

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i članka 31 Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj  5/13 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 9. sjednici održanoj, 26.07.2018. donijelo je:

 

Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen

 

 

Temeljem članka 23. stavka 5. i članka 28. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13.)  i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13 i 4/18.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 9. sjednici održanoj,26.07. 2018. godine, donijelo je

 

Odluku o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

 

 

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 15.i 31.Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. god. donijelo je

 

ODLUKU o sufinanciranju cijene smještaja djece s područja Općine Podturen u dječjim vrtićima

 

 

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11 i 61/11) i članka  31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 5/13.), Općinsko vijeće Podturen na 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. godine, donijelo je

 

Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podturen za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. god.

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen, na 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. godine donosi

 

ODLUKU O PRODULJENJU ROKA PRIMJENE PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE PODTUREN

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com