Odluke općinskog vijeća

Na temelju Odluke o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 56/11.) a u skladu sa objavljenim rezultatima izbora Općinskog izbornog povjerenstva KLASA: 013-03/15-01/1, URBROJ: 2109/13-01-15-57, te članka 31. statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije„ br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 14.sjednici održanoj 14.09.2015.god. donosi    

Odluku o naknadi troškova izborne promidžbe za izbor članica/članova romske nacionalne manjine u Općini Podturen

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 32. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 12. sjednici održanoj, 7.05.2015. godine, donosi


PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2015. GODINU

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 18..sjednici održanoj dana, 16.06. 2016.god. donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE Za razdoblje 2016. – 2018.god.

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 15.sjednici održanoj dana, 9.12.2015.god. donosi

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE Za razdoblje 2016. – 2018.god.

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 17. st.1. podstavak 1., Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» br.82/15) te članka 31. Statuta Općine («Službeni glasnik Međimurske županije» br.5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 18. sjednici održanoj dana,16.06. 2016. godine, donosi


PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2016. GODINU

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 17., stavka 1., podstavka 1., Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 21. prosinca 2015. godine, donosi


SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PODTUREN ZA PERIOD OD 2016. DO 2019. GODINE

 

VIŠE

 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com