Odluke općinskog vijeća

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12 , 94/13. , 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 18. sjednici održanoj,16.06.2016.god. donijelo je

Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2016.g.    

 

 

Na temelju članka 22. stavka 4.Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine»br. 172/03.) i članka 48. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/2002.) Općinsko poglavarstvo Podturen na 96. sjednici, održanoj 4.10.2004.god. donijelo je

Odluku o ustroju kataloga informacija Općine Podturen

 

 

Na  temelju  članka  30.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu   («Narodne  novine»  broj  26/03.-­‐  pročišćeni  tekst     82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144 /12., 94/13),te  članka  31.  Statuta  Općine  Podturen  («Službeni  glasnik   Međimurske  županije»  broj  5/13.)  Općinsko  vijeće  Općine  Podturen  na   16.  sjednici  održanoj, 21.12.2015. godine, donijelo je

   Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Podturen za 2015. godinu

 

 

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04. 389,79/09, 153/09 ,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 18.sjednici održanoj, 16.06.2016. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune plana održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2016. godinu

 

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj, 21.12. 2015. godine, donijelo je


Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2015. 

 

 

Na temelju članka 4., stavka 6. Zakona o fondovima za kulturu («Narodne novine» br. 47/90.) i članka 31.Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 9. sjednici održanoj, 4.12. 2014. godine donosi 

Program javnih potreba u kulturi za 2015.

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com