Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka, 31 Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 15/18) i članka 10.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Podturen na 18.  sjednici održanoj dana, 12.12.2019.god. donijelo je

ODLUKU o razrješenju  potpredsjednika Općinskog vijeća

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13; 4/15 i 15/18 ), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 18. sjednici održanoj                        

12.12. 2019.godine, donijelo je

 ODLUKU o isplati božićnice umirovljenicima koji primaju mirovinu u iznosu do 2.000,00 kn

Na temelju članka  15. Statuta Općine Podturen (''Službeni glasnik Međimurske županije'' br.5/13. 4/18, 15/18) Općinsko vijeće  Općine Podturen na   12.   sjednici održanoj  dana,12.12.2019.

godine donosi

ODLUKA o stipendiranju studenata

 

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 280/10) i članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.      5/13, 4/18, 15/18)  i prijedloga općinskog načelnika Općine Podturen, Općinsko vijeće Općine Podturen na 18. sjednici održanoj,12.12.2019. godine donijelo je                                                    

ODLUKU o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podturen

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/13 ;4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen, na svojoj 18. sjednici, održanoj 12.12. 2019. godine, donijelo je

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA POTPIS UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RADOVA “POSTAVLJANJE LED RASVJETE”

Na temelju članka 14. st. 1. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12 i  15/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 18.sjednici održanoj, 12.12. 2019.godine donijelo je

ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Podturen za 2020. godinu

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com