Odluke općinskog vijeća

Na  temelju  članka  31.  Statuta  Općine  Podturen  („Službeni  glasnik  Međimurske  županije„  broj  5/13)  i   članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  («Narodne  novine»,  broj  94/13) Općinsko vijeće Podturen na 17. sjednici održanoj, 17.03.2016. godine, donosi

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podturen za 2015. godinu  

 

 

Na  temelju  članka  31.  stavka  2.  Zakona  o  postupanju  s  nezakonito  izgrađenim   zgradama  ("Narodne  novine"  broj  86/12  i  143/13)  i  članka  31.  Statuta  Općine   Podturen  (“Službeni  glasnik  međimurske  županije”  br.  5/13),  Općinsko  vijeće   Općine  Podturen  na  17.  sjednici  održanoj  dana, 17. 03. 2016. godine,  donijelo  je

Program utroška sredstava za 2016. 

 

 

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju ("NN" br. 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 19. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/02.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 9. sjednici održanoj dana, 23.03. 2006. godine, donosi

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Podturen

 

 

Na temelju članaka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 138/06.), članka 22. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 9/06.), Općinsko vijeće Općine Podturen, na 16. sjednici, održanoj dana 27.06.2007. godine, donijelo je

Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 58/93), članka 11. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 66/01), članka 25. stavka 2. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN br. 26/03), članka 7. stavka 1. i članka 32. Zakona o prekršajima (NN br. 24/02 i 122/02) te članka 22. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 2/06), Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj dana, 27.06.2007. godine, donijelo je

Odluku o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka na području Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 22. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 9/2006.),Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj,27.06.2007. godine, donijelo je

Odluku o parkiranju i zaustavljanja vozila na području općine Podturen

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com