Print

Na temelju članka. 32. st. 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, čl. 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN 73/17 NN 14/19, čl. 22. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom NN 50/17 i čl. 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni Glasnik Međimurske županije « broj 5/13, 4/18, 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen, na 20.sjednici održanoj,23.02. 2020.god. donosi

ODLUKU O USVAJANJU   IZVJEŠTAJA O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GODINU