Print

 Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) te članaka 31.Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske  županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18), na sjednici održanoj dana,10. lipnja  2020. godine, Općinsko vijeće Općine Podturen  donijelo je sljedeću

ODLUKU o usvajanju Plana zaštite od požara