Print

Na temelju članka 117.  Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)   članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13; 4/18 i 15/18.) Općinsko vijeće Podturen  na 19.  sjednici održanoj dana , 23.12. 2019. god., donosi

 

IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE PODTUREN ZA 2019.GODINU